Hotărârea nr. 240/2006

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru închirierea prin licitaţie publică a locurilor de parcare de reşedinţă din diverse locaţii aparţinând domeniului public al municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                               

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului de hotărâre pentru închirierea prin licitaţie publică a locurilor de parcare de reşedinţă

din diverse locaţii  aparţinând domeniului public al municipiului Iaşi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere prevederile  art. 24 din HG 955 / 2004  privind aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a OG 71 /2002  privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

          Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2 lit. g)  al  Legii nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală ;

          Având în vedere prevederile art. 14 si 15 din Legea nr. 213 /1998 privind  proprietatea publică  şi regimul juridic al acesteia ; 

          Având în vedere HCL 443 / 2005 privind  modificarea şi completarea HCL 409/ 10.10.2005 privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2006;

Având în vedere referatul de specialitate intocmit de  Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat nr.5991/14.06.2006 ;

Având în vedere  solicitarile Asociatilor de locatari  privind închirierea locurilor de parcare de reşedinţă;

Având în vedere votul consilierilor municipali liber exprimat în cadrul şedinţei ordinare din data de 28 iulie 2006;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se respinge proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a locurilor de parcare de reşedinţă din diverse locaţii  aparţinând domeniului public al municipiului Iaşi.

          Art. 2  Prezenta hotărâre va fi  comunicată Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat precum şi celor interesaţi.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.240

din 28 iulie 2006