Hotărârea nr. 236/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI BULEVARDUL SOCOLA NR.3 BL.D2 SC.A-B întocmit în vederea extinderii unor spaţii comerciale existente pe teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, BULEVARDUL SOCOLA NR.3, BL.D2, SC.A-B

întocmit în vederea extinderii unor spaţii comerciale existente pe

teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 4305 din 10.11.2005 eliberat de Primaria municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr.26960/2006 prin care SC OTIOLA SRL solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, Bulevardul Socola nr.3, bl.D2, scara A-B;

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 18.04.2005 ;

Având în vedere avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul RAJAC nr.24843 din 29 noiembrie 2005, avizul SC E-ON SRL nr.1050/29.11.2005, avizul SC DISTRIGAZ SRL nr.19865 din 02.12.2005, avizul SC CET SA nr.19327/09.12.2005, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/15471/1484 din 28.11.2005, avizul SC SANEPID SA nr.15948/28.11.2005, avizul SC SALUBRIS nr.42415/29.11.2005, avizul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi nr.3307/21.04.2006 si Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 50/PUD/2005.

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectura si Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotararea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de:

Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 
HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, BULEVARDUL SOCOLA NR.3, BL.D2, SC.A-B întocmit în vederea extinderii unor spaţii comerciale existente pe teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi. Suprafaţa terenului propus concesionarii este de 85,44mp.(Anexa 5)

ART.2.  Concesionarea terenului cu suprafaţa de 85,44mp va face obiectul unei hotărâri ulterioare a Consiliului Local al Municipiului Iasi.

ART.3.  Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  Iaşi Bulevardul Socola nr.3, adiacent bl.D2, scara A-B.

ART.4   Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.5   Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Administrare Urbană pentru aducerea la îndeplinire.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.236

din 28 iulie 2006