Hotărârea nr. 235/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI - ŞOS.BUCIUM NR.109

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -

IASI - ŞOS.BUCIUM, NR.109

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 2190/06.06.2005,

Având în vedere cererea nr. 96025 din 16.05.2005 prin care Petrariu Adrian Costel, proprietar al terenului din şos.bucium nr.109, solicită avizarea Planului urbanistic Zonal întocmit pentru extinderea intravilanului, construire locuinţe şi împrejmuirea terenului pe care îl deţine;

Având în vedere studiile întocmite şi avizele obţinute: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de O.C.P.I.,avizul Regiei Autonome Judeţene Apa Canal Iaşi nr.16598/30.08.2005, avizul Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturdza” nr.500073-2 din 15.08.2005, avizul S.C.DISTRIGAZ NORD SA RG MURES nr.13315 din 19.08.2005, avizul S.C.ROMTELECOM SA nr.234/10880/1038, avizul Direcţiei de Sănătate Publică nr.10836 din 15.04.2005, avizul Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturdza” Protecţie civilă nr.131316/3 din 15.08.2005, avizul Ministerului Apărării Naţionale nr.D2178/12.04.2006, avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.6859 din 25.10.2005, avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.74321 din 05.12.2005, şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr.27/PUZ/2006(anexa 1);

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

 Având în vedere prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată

privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de:

-                           Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - şos.Bucium nr.109. Suprafaţa terenului studiat prin PUZ este de 8070,52 mp. (Anexa 5).

ART.2.Se aprobă introducerea în intravilanul municipiului Iaşi a terenului aflat în şos.Bucium nr.109.

ART.3.Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentaţie de urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

ART.4.Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Administrare Urbană pentru aducerea la îndeplinire.

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.235

din 28 iulie 2006