Hotărârea nr. 228/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA PACURARI TARLAUA 62 PARCELELE 1(2400/8) 2(2402/2) 1(2403/1/1) 1(2403/1/4) 1(2400/5) 1(2403/1/2) 1(2400/7) 1(2400/6) 1(2403/1/3) 1(2401) 1(2402/1) 1(239/1)

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -

IASI ZONA PACURARI, TARLAUA 62, PARCELELE 1(2400/8), 2(2402/2), 1(2403/1/1), 1(2403/1/4), 1(2400/5), 1(2403/1/2), 1(2400/7), 1(2400/6), 1(2403/1/3), 1(2401), 1(2402/1), 1(239/1)

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 2721 din 12.07.2005; 

Având în vedere cererea nr. 28178 din 10.04.2006 prin care Vasiliu Gheorghe, reprezentant al proprietarilor terenurilor din zona Păcurari, tarlaua 62, parcelele 1(2400/8), 2(2402/2), 1(2403/1/1), 1(2403/1/4), 1(2400/5), 1(2403/1/2), 1(2400/7), 1(2400/6), 1(2403/1/3), 1(2401), 1(2402/1), 1(239/1) solicită avizarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru construirea unui cartier de locuinţe şi funcţiuni complementare pe terenurile pe care le deţin;

Având în vedere studiile întocmite şi avizele obţinute:studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de O.C.P.I., Avizul Comisiei de Urbanism- sedinta  din 11.04.2006, avizul Regiei Autonome de apa-canal nr. 4677 din 06.03.2006, avizul SNTC ROMTELECOM S.A. nr. 234/2075 din 03.03.2006, avizul SC DISTRIGAZ NORD SA Tg. Mures nr.294 din 07.03.2006, avizul  E-ON nr. 97 din 22.03.2006, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza” nr. 600033-2 din 10.03.2006,  avizul pentru protecţie civilă nr. 640019/3 din 07.03.2006, avizul Agentiei de Protectie a Mediului Iaşi nr.1967 din 04.04.2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi nr. 2846 din 06.03.2006, avizul Comisiei pentru urmarirea stabilităţii versanţilor alunecători nr.24311 din 04.04.2006                                                                            şi Avizul Unic nr.24/PUZ/2006;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism ;

Având în vedere prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de: Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - zona Păcurari, tarlaua 62   parcelele 1(2400/8), 2(2402/2), 1(2403/1/1), 1(2403/1/4), 1(2400/5), 1(2403/1/2), 1(2400/7), 1(2400/6), 1(2403/1/3), 1(2401), 1(2402/1), 1(239/1). Suprafaţa terenului studiat prin PUZ este de 1,13ha.(Anexa 5).

ART.2.Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentaţie de urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

ART.3.Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Administrare Urbană pentru aducerea la îndeplinire.

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.228

din 28 iulie 2006