Hotărârea nr. 225/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 168 PARCELELE L1(6907/1/4/2) F2/1(6924/1/2/2/1) F2/2(6924/1/2/2/2) L1(6907/1/4/3) PS2(6924/1/2/3) L2(6907/1/3/1) F1( 6924/1/1) L1/1(6907/1/3/2/1) L1/2(6907/1/3/2/2) L1/3/2(6907/1/3/2/3) P2/3/2(7063/5/2/3)

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -

IASI ZONA BUCIUM, TARLAUA 168, PARCELELE  L1(6907/1/4/2), F2/1(6924/1/2/2/1), F2/2(6924/1/2/2/2), L1(6907/1/4/3), PS2(6924/1/2/3), L2(6907/1/3/1), F1( 6924/1/1), L1/1(6907/1/3/2/1), L1/2(6907/1/3/2/2), L1/3/2(6907/1/3/2/3), P2/3/2(7063/5/2/3)

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Certificatele de Urbanism nr. 2993/02.08.2005, 273 din 03.02.2005; 

Având în vedere cererea înaintată Primariei Municipiului Iasi în data de 09.05.2006 prin care Roman Toader şi Anca Maria, Silistru Corneliu si Corina Mihaela, reprezentanti ai proprietarilor terenurilor din zona Bucium, tarlaua 168, parcelele L1(6907/1/4/2), F2/1(6924/1/2/2/1), F2/2(6924/1/2/2/2), L1(6907/1/4/3), PS2(6924/1/2/3), L2(6907/1/3/1), F1( 6924/1/1), L1/1(6907/1/3/2/1), L1/2(6907/1/3/2/2), L1/3/2(6907/1/3/2/3), P2/3/2(7063/5/2/3) solicita avizarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru construirea unui cartier de locuinţe şi funcţiuni complementare pe terenurile pe care le deţin;

Având în vedere studiile întocmite şi avizele obţinute: studiul geotehnic şi de stabilitate versanţi, ridicare topografică vizată de O.C.P.I., avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.318167 din 19.07.2005, avizul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 26582 din 21.04.2006, avizul Serviciului Roman de Informatii nr.65.152 din 08.07.2005, avizul Ministerului Apărării Naţionale nr.D2536 din 25.09.2005, avizul Regiei Autonome de apa-canal nr. 8074 din 20.05.2005, avizul SNTC ROMTELECOM S.A., avizul SC DISTRIGAZ NORD SA Tg. Mures nr.6389 din 11.05.2005, avizul SC ELECTRICA SA nr. 348 din 29.08.2005, avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturdza” nr. 500080-2 din 26.08.2005, avizul Agenţiei de Protecţie a Mediului Iaşi nr.7663/2006, avizul Administraţiei Naţionale Apele Române nr.61/septembrie 2005, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi 11198 din 30.08.2005, avizul Comisiei pentru urmarirea stabilităţii versanţilor alunecători nr.64260 din 19.09.2005 şi Avizul Unic nr.10/PUZ/2006;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism ;

Având în vedere prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de:

Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

ART.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - zona Bucium, tarlaua 168   parcelele L1(6907/1/4/2), F2/1(6924/1/2/2/1), F2/2(6924/1/2/2/2), L1(6907/1/4/3), PS2(6924/1/2/3), L2(6907/1/3/1), F1( 6924/1/1), L1/1(6907/1/3/2/1), L1/2(6907/1/3/2/2), L1/3/2(6907/1/3/2/3), P2/3/2(7063/5/2/3). Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 58318mp.      (Anexa 5)

ART.2.Se aprobă introducerea în intravilanul municipiului Iaşi a terenului aflat în zona Bucium, tarlaua 168, parcelele L1(6907/1/4/2), F2/1(6924/1/2/2/1), F2/2(6924/1/2/2/2), L1(6907/1/4/3), PS2(6924/1/2/3), L2(6907/1/3/1), F1( 6924/1/1), L1/1(6907/1/3/2/1), L1/2(6907/1/3/2/2), L1/3/2(6907/1/3/2/3), P2/3/2(7063/5/2/3).

ART.3.Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentaţie de Urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

ART.4.Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Administrare Urbană pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.225

din 28 iulie 2006