Hotărârea nr. 221/2006

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2004 privind aprobarea formei de contract de asociere între Consiliul Local Municipal Iaşi şi Societăţile Comerciale care desfăşoară activitate de publicitate exterioară pe raza municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                             

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2004 privind aprobarea formei de contract de asociere între Consiliul Local Municipal Iaşi şi Societăţile Comerciale care desfăşoară activitate de publicitate exterioară pe raza municipiului Iaşi

Consiliul local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr.48746/27.06.2006;

Având în vedere Legea 148/2000 privind publicitatea pentru băuturi alcoolice şi tutun;

Având în vedere Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.G. nr.92/2003 - cod de procedură fiscală, republicată;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 609/2003 privind aprobarea metodologiei de licenţiere a societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de publicitate exterioară pe raza municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile H.C.L. 443/2005 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2006;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Prin “contract de exploatare a mijloacelor publicitare” se înţelege contract de prestare a serviciului de reclamă şi publicitate încheiat de operatorii de publicitate cu beneficiarii acestui serviciu, ca urmare a exploatării panourilor publicitare.

Prin urmare, se modifică art. 13 din contractul de asociere astfel: “ Asociatul se obligă prin prezentul contract să plătească Consiliului Local un procent de 40% din valoarea contractelor de prestare a serviciului de reclamă şi publicitate încheiate de operatorii de publicitate cu beneficiarii acestui serviciu, ca urmare a exploatării panourilor publicitare amplasate pe terenurile puse la dispoziţie de către Consiliul Local (conform anexelor la contract), dar nu mai puţin de 0,75 euro/lună/mp de suprafaţă afişabilă. Acelaşi tarif se va plăti şi în perioada când panoul nu este ocupat”.

Art.2 Articolul 12 se modifică astfel: “Intenţia de prelungire a termenului contractului de către una din părţi trebuie adusă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înaintea expirării lui. Durata contractului poate fi prelungită la cererea uneia dintre părţi cu acceptul celeilalte fără renegociere maxim 2 ani consecutiv.”

Art.3 Se numerotează aliniatele art. 18, aliniate care se modifică şi se completează astfel: Asociatul se obligă:

          alin. 1 - să pună la dispoziţia Consililui Local - DEFPL - Serviciul Venituri din Contracte, trimestrial, în termen de 10 (zece) zile de la expirarea fiecărui trimestru, declaraţia pe propria răspundere privind valoarea contractelor de prestare a serviciului de reclamă şi publicitate încheiate de operatorii de publicitate cu beneficiarii acestui serviciu, ca urmare a exploatării panourilor publicitare amplasate pe terenurile puse la dispoziţie de către Consiliul Local (conform anexelor la contract) - anexa 1.

          alin.2 - să pună la dispoziţia Consililui Local - DEFPL - Serviciul Venituri din Contracte, respectiv Serviciul Impunere Persoane Juridice, la cererea acestuia şi la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, copii ale contractelor de prestare a serviciului de reclamă şi publicitate încheiate de operatorii de publicitate cu beneficiarii acestui serviciu, ca urmare a exploatării panourilor publicitare amplasate pe terenurile puse la dispoziţie de către Consiliul Local (conform anexelor la contract) şi anexele acestora, în termen de maxim 1o (zece) zile de la data solicitării lor.

          alin.6 - la încetarea contractului asociatul nu va pretinde Consiliului Local contravaloarea cheltuielilor pe care le-a făcut pentru finanţarea, coordonarea, realizarea şi punerea în exploatare a mijloacelor publicitare, dacă contractul se derulează pe o perioadă de minim 2 ani.

Această clauză îşi pierde valabilitatea în cazul în care Asociatul nu şi-a îndeplinit toate obligaţiile stabilite prin contractul de asociere.

          alin. 10 - să suporte integral costul energiei electrice consumate corespunzător puterii nominale legal instalate, pe baza declaraţiilor pe propria răspundere depuse de Asociat lunar, până la data de 10 a lunii următoare, la Serviciul Administrare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

Neachitarea obligaţiilor de plată de către firmele de publicitate în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi pentru fiecare zi de întârziere conform Ordinului A.N.R.E. nr. 5/21.02.2003.

Data scadentă este data la care este scadentă factura emisă de E ON Moldova către Primăria Municipiului Iaşi pentru luna pentru care s-a depus declaraţia privind consumul de energie electrică.

În cazul nedepunerii declaraţiei în termen de 3o de zile de la ultima zi a lunii, panourile vor fi debranşate de la reţeaua de iluminat fără nici un preaviz, iar după 45 de zile de la termenul precizat contractul de asociere va fi reziliat.

          alin 13 - să plătească taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă conform Codului Fiscal - Legea 571/2003, pe baza declaraţiilor pe proprie răspundere depuse lunar, până la data de 10 a lunii următoare.

          alin. 14 - să pună la dispoziţia Consiliului Local codurile de identificare a tuturor panourilor amplasate în municipiul Iaşi, atât pe domeniul public cât şi pe domeniul privat, precum şi adresele exacte ale acestor amplasamente. În cazul modificării acestor coduri, asociatul este obligat să comunice imediat Consiliului Local noile coduri.

În declaraţiile către DEFPL - Serviciul Venituri din Contracte, respectiv Serviciul Impunere Persoane Juridice vor fi trecute în mod obligatoriu adresele tuturor amplasamentelor, codurile de identificare, tipurile de mijloace publicitare, domeniul pe care sunt amplasate (Consiliul Local sau domeniul privat), numerele autorizaţiilor de construire/avizelor de amplasare, dimensiunile mijlocului publicitar, numărul de feţe, reclama afişată, beneficiarul reclamei, durata, numărul contractului cu beneficiarii serviciului de reclamă şi publicitate şi valoarea contractului.

          alin. 15 - să afişeze pe toate mijloacele publicitare amplasate în municipiul Iaşi (atât pe domeniul public cât şi pe domeniul privat) denumirea societăţii şi numărul autorizaţiilor de construire.

alin. 16 - să plătească conform legii, impozitul pe terenul aferent mijloacelor publicitare amplasate în municipiul Iaşi. Suprafaţa pentru care se plăteşte impozitul pe teren va fi suprafaţa rezultată prin proiecţia la sol a panoului la care se adaugă 0,5m pe fiecare latură a proiecţiei. Aceste suprafeţe vor fi trecute în anexele la contractele de asociere.

Celelalte aliniate ale articolului 18 rămân neschimbate.

Art.4 Se numerotează alineatele art. 19, alineate care se modifică şi se completează astfel:”Consiliul Local se obligă:

alin.3 - Să-i asigure asociatului folosinţa nestingherită a suprafeţei de teren pe toată durata valabilităţii contractului de asociere şi a suprafeţei de reclamă şi publicitate.

Dacă dezafectarea unei locaţii se datorează unor motive de interes public, în timpul derulării contractului, Consiliul Local va pune la dispoziţie, de comun acord cu asociatul, alte locaţii, cu condiţia respectării contractului de asociere şi a regulamentului de publicitate.”

Celelalte aliniate ale articolului 18 rămân neschimbate.

Art.5 Se modifică tabelul din anexa la contractele de asociere conform tabelului de mai jos:

Nr.

crt.

Adresă

amplasament

Tip

panou

Nr.şi data autorizaţiei de construire

Codul de identificare al panoului

Dimensiuni panou

L x l

 

 

(m)

Nr. feţe

 

 

 

(buc)

Suprafaţa

totală afişaj

 

 

 

(mp)

Suprafaţa

terenului pe

care este

amplasat

panoul

(mp)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.6 Contractele de asociere nr.13649/23.02.2005, 13648/23.02.2005, 13646/23.02.2005, 13645/23.02.2005 şi 29100/19.04.2005 încheiate cu societăţile Euromedia Group S.A., Romanian Billboard Network S.A., S.C. Ultravision S.R.L., News Outdoor Romania S.R.L., respectiv Itineris Media S.R.L. vor fi modificate prin acte adiţionale conform prevederilor prezentei hotărâri.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Sorin - Avram Iacoban                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.221

din 28 iunie 2006