Hotărârea nr. 22/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CIURCHI NR.136 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA CIURCHI NR.136

întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat

în proprietate privată persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

Având în vedere cererea nr. 61019 din 24.08.2005 prin care domnul Acatrinei Gheroghe solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, str.Ciurchi nr.136 ;

Având în vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul de Arhitectura şi Urbanism şi Certificatul de Urbanism nr. 594 din 28.02.2004;

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 09.09.2005 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.110/PUD/2005 ;

Având în vedere prevederile Legii 50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată, privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorixarea executării lucrărilor de constructii;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-                            Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                            Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In conformitate cu Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA CIURCHI NR.136 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 550,00 (Anexa 5).

ART.2.  Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în strada Ciurchi nr.136.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4  Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

                                                                      CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Gerard Jităreanu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.22

din 31 ianuarie 2006