Hotărârea nr. 219/2006

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie a Caietului de sarcini vizând elaborarea şi implementarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICO - SOCIALA A MUNICIPIULUI IASI - "ORIZONT 2020" conform Caietului de sarcini realizat de Comisia de elaborare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie a Caietului de sarcini vizând elaborarea şi implementarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICO - SOCIALA A MUNICIPIULUI IASI - “ORIZONT 2020”

conform Caietului de sarcini realizat de Comisia de elaborare

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere :

-         Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, art.38, lit.c;

-         HCL nr.464/2005 privind scoaterea la licitaţie a serviciilor vizând elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Economico - socială durabilă a Municipiului Iaşi - “Orizont 2020”;

-         HCL nr.34/2006 privind modificarea HCL nr.464/2005 privind scoaterea la licitaţie a serviciilor vizând elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Economico Socială Durabilă a Municipiului Iaşi - “Orizont 2020”;

-         Nota de fundamentare;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie a Caietului de sarcini, realizat de Comisia de elaborare numită prin HCL 34/2006,privind elaborarea şi implementarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICO - SOCIALA A MUNICIPIULUI IASI -”ORIZONT 2020”, precum şi a serviciilor de consultanţă şi asistenţă pentru realizarea şi promovarea proiectelor de dezvoltare.

Art.2 In conformitate cu rezoluţia Comisiei de evaluare a ofertelor, se împuterniceşte primarul municipiului Iaşi pentru semnarea contractelor privind realizarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICO - SOCIALA A MUNICIPIULUI IASI - “ORIZONT 2020”, precum şi pentru realizarea şi promovarea proiectelor de dezvoltare.

Art.3 Se aprobă modificările ulterioare ale Secţiunii I - Informaţii generale şi Secţiunii II - Fişa de date a achiziţiei, în condiţiile apariţiei unor modificări legislative (de exemplu înlocuirea O.G.60/2001 cu O.G.34/2006).

Art.4 Serviciul Achiziţii Publice şi Serviciul Strategii şi Managementul Proiectelor, din cadrul Direcţiei de Comunicare al Primăriei Municipiului Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Sorin - Avram Iacoban                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.219

din 28 iunie 2006