Hotărârea nr. 218/2006

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 420 00 mp situat în Iaşi - Bd. T. Vladimirescu conform planului anexat precum şi aprobarea unui schimb de teren pe acest amplasament.

MUNICIPIUL IAŞI                                                                         

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 420,00 mp, situat în Iaşi - Bd. T. Vladimirescu, conform planului anexat, precum şi aprobarea unui schimb de teren pe acest amplasament.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

         Având în vedere cererea nr. 44898/13.06.2006, prin care S.C. IASICON S.A., reprezentată prin Director General ing. Titel Sinescu, în calitate de proprietar al terenului în suprafaţă de 420 mp, tarlaua 16, parcela 1(1185/1), situat în Iaşi Bd. T. Vladimirescu  nr.39, conform planului de situaţie şi a documentaţiei cadastrale anexate, solicită un schimb de teren între terenul proprietatea municipiului Iaşi, situat în Bd. T. Vladimirescu,  delimitat de literele A, B, C, D, E,F,G,H, A  şi terenul proprietatea societăţii mai sus menţionat;

          Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 2824/14.07.2006, precum şi Avizul Comisiei de Urbanism şi A menajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local Iaşi, nr. 96097/30.05.2006.

 Având în vedere contractul de vânzare cumpărare autentificat cu nr.370/11.02.1997;

         Având în vedere rapoartele de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor care fac obiectul schimbului;   

 Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

 Având în vedere art. 124 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

Având în vedere art. 3 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

Având în vedere prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

În temeiul art. 46 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 420,00 mp, situat în Iaşi - Bd. T. Vladimirescu delimitat de literele A, B, C, D, E, F, G, H, A, conform planului anexat.

Art. 2 - Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor după cum urmează:

- terenul situat în Bd. T. Vladimirescu nr.39, în suprafaţă de 420,00 mp, identificat prin sector cadastral 16, parcela 1(1185/1), proprietatea S.C. IASICON S.A., are valoarea unitară de 457,9 Ron/mp sau 130 Euro/mp, respectiv 1.938.300 RON sau 54600 Euro, pentru suprafaţa totală de 420,00 mp.

- terenul situat în Bd. T. Vladimirescu delimitat de literele A, B, C, D, E, F, G, H, A, conform planului anexat ,proprietatea privată a municipiului Iaşi, are valoarea unitară de 457,9 Ron/mp sau 130 Euro/mp.

În acest  caz terenului în suprafaţă de 420,00 mp , situat în Bd. T. Vladimirescu nr.39, identificat prin sector cadastral 16, parcela 1(1185/1), proprietatea S.C. IASICON S.A., îi corespunde în Bd. T. Vladimirescu, conform planului anexat, un teren în suprafaţă tot de 420,00 mp. 

Art. 3 - Se aprobă realizarea schimbului de teren după cum urmează;

- terenul situat în Bd. T. Vladimirescu nr.39, în suprafaţă de 420,00 mp, identificat prin sector cadastral 16, parcela 1(1185/1), proprietatea S.C. IASICON S.A., devine proprietatea privată a municipiului Iaşi.

- terenul situat în Bd. T. Vladimirescu, delimitat de literele A, B, C, D, E, F, G, H, A, conform planului anexat, proprietatea privată a municipiului Iaşi, devine proprietatea S.C. IASICON S.A.

Art. 6 - Pentru a putea încheia contractul privind schimbul de terenuri, terenul care se transmite la schimb Consiliului Local Municipal Iaşi nu trebuie să facă obiectul vreunui litigiu, să fie liber de orice sarcini şi să nu fie înstrăinat sub nici o formă unei alte persoane, fizice sau juridice.

Art. 7 - Cheltuielile privind încheierea contractului de schimb de terenuri în formă autentică vor fi suportate de S.C. IASICON S.A.

Art. 8 - Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Sorin - Avram Iacoban                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.218

din 28 iunie 2006