Hotărârea nr. 216/2006

HOTĂRÂRE privind deplasarea Primarului Municipiului Iaşi domnul Gheorghe Nichita la Washington S.U.A. in perioada 1- 9 august 2006

MUNICIPIULUI IAŞI                                                           

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind deplasarea Primarului Municipiului Iaşi,

domnul Gheorghe Nichita,

la Washington, S.U.A., in perioada 1- 9 august 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere invitaţia adresată de EnCon Services din Statele Unite ale Americii;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se aprobă participarea Primarului Municipiului Iasi la întâlnirile cu investitori pentru modernizarea CET Iasi, la Washington, în perioada 1-9 august 2006.

Art.2 Prezenta hotărîre va fi comunicată persoanelor interesate pentru aducerea la îndeplinire.

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Sorin - Avram Iacoban                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.216

din 28 iunie 2006