Hotărârea nr. 215/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei  Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

          Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Public Iaşi, înregistrată sub nr.8885/13.06.2006, prin care se propune modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Regiei Autonome de Transport Public Iaşi;

          Având în vedere memoriul justificativ întocmit de Regia Autonomă de Transport Public Iaşi şi Hotărârea Consiliului de Administraţie al RATP Iaşi nr.1/2006;

          In conformitate cu HCL nr.444/2004 privind aprobarea planului de măsuri privind restructurarea transportului în comun în municipiului Iaşi şi HCL nr.457/2005 privind fuziunea prin absorbţie a S.C.Autobuzul S.A. cu RATP Iaşi;

          In conformitate cu dispoziţiile art.38, alin.(1), lit(e) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale;

          Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          In temeiul art.46, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                  Art.1 Se aprobă Statul de funcţii al personalului serviciilor Regiei Autonome de Transport Public Iaşi, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                  Art.2 Se aprobă Organigrama Regiei Autonome de Transport Public Iaşi, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                  Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 1.07.2006.

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Sorin - Avram Iacoban                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.215

din 28 iunie 2006