Hotărârea nr. 214/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii "Centru Rezidenţial pentru mame şi copii - strada Sărăriei - municipiul Iaşi"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii “Centru Rezidenţial pentru mame şi copii - strada Sărăriei - municipiul Iaşi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

          Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Investiţii şi al Direcţiei de Asistenţă Comunitară;

          Având în vedere Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;

          Având în vedere OUG nr.45/2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

          Având în vedere HCL nr.117/7.03.2006;

          Având în vedere adresa nr.45050/14.06.2006 înaintată de Fundaţia Hecuba;

          Având în vedere Devizul General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii pentru Centru Rezidenţial pentru mamei şi copii, ntocmit de arh.Carmen Sluşaru;

          Având în vedere art.127 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

          Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          In temeiul art.46, alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economci privind obiectivul de investiţii - “Centru Rezidenţial pentru mamei şi copii - strada Sărăriei - Municipiul Iaşi”conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 Se aprobă completarea art.1 din HCL nr.235/30.05.2005 - hotărâre privind realizarea unei convenţii de parteneriat având ca obiect înfiinţarea unui Centru Rezidenţial pentru mamei şi copii în dificultate , respectiv :

“Se aprobă participarea Consiliului Local şi la cheltuielile privind Dezafectarea construcţii existente conform Devizului General anexat (Anexa nr.2)”

          Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată către cei interesaţi pentru ducere la îndeplinire.

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Sorin - Avram Iacoban                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.214

din 28 iunie 2006