Hotărârea nr. 210/2006

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.399/2005

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.399/2005

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere prevederile O.M.F.P.nr.619/07.06.2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice se impune numirea, prin hotărâre a Consiliului Local, a unei persoane care să ţină Registrul datoriei publice locale şi Registrul garanţiilor locale;

Având în vedere referatul nr.41539/1.06.2006 al Direcţiei Economice şi finanţe Publice Locale;

Având în vedere prevederile O.U.G.nr.45/2003 privind finanţele publice locale;

Având în vedere prevederile Legii nr.313/2004 privind datoria publică cât şi prevederile H.G.nr.158/2005 privind constituirea, stabilirea componenţei şi competenţelor comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale;

Având în vedere ieşirea la pensie pentru limită de vârstă a persoanei responsabile cu atribuţii în domeniul datoriei publice;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 pentru administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se modifică H.C.L.nr.399/2005 în sensul că se numeşte doamna Scumpu Elena - Şef Birou Analiză Economică şi Avizări Tarife responsabil privind înregistrarea şi raportarea datoriei publice locale în locul doamnei Grădinaru Elena.

Art.2 Pe perioada concediului de odihnă, a concediilor medicale, deplasări, detaşări şi în alte situaţii neprevăzute doamna Scumpu Elena - Şef Birou Analiză Economică şi Avizări Tarife va fi înlocuită de domnişoara Pascal Maria - economistă în cadrul aceluiaşi birou.

Art.3 Persoana desemnată cât şi înlocuitorul acesteia va respecta prevederile legale în domeniul datoriei publice.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor desemnate cât şi serviciilor de specialitate pentru ducere la îndeplinire.

Art.5 Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.399/2005 rămân valabile.

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Sorin - Avram Iacoban                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.210

din 28 iunie 2006