Hotărârea nr. 208/2006

HOTĂRÂRE Privind suplimentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind suplimentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

       Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin    expunerea de  motive la proiectul de hotărâre;

       Având în vedere :

Legea 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale;

O.U.G.45/2003 - privind Finantele Publice Locale;

Adresa nr. 121261/04.05.2006 comunicata de Directia Generala a Finantelor Publice Iasi cu privire la suplimentarea din sume defalcate din TVA pentru retehnologizare, modernizare a sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice CET Iasi SA pentru capitolul 81.02.71 Combustibil si energie-capital;

Adresa nr. 2268/26.05.2006 comunicata de Directia Generala a Finantelor Publice Iasi cu privire la suplimentarea din sume defalcate din TVA pentru capitolul 65.02.10 Invatamant cheltuieli de personal;

Contracte de sponsorizare incheiate de unitatile de invatamant preuniversitar de stat;

       Având in vedere referatul de specialitate întocmit de Direcţia Economică şi finanţe Publice Locale;

       Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:

·        Suplimentarea Bugetului de venituri si cheltuieli astfel:

 

             La venituri:                                                 +12248.63 mii ron

 

           11.02.04 Sume defalcate din TVA pentru sistemele centralizate de producere si distributie a energiei termice   

             + 4835 mii ron

din care:

 Trim III                                                                        +3500 mii ron

 Trim IV                                                                        +1335 mii ron 

           11.02.02 Sume defalcate din TVA                    +7403,42 mii ron

           37.02.01 Donatii si sponsorizari                        +10,21 mii ron    

 

 

 

La cheltuieli :                                                +12248.63 mii ron

 

           81.02.71 Combustibil si energie                       +4835 mii ron

            din care:

 Trim III                                                                       +3500 mii ron

 Trim IV                                                                       +1335 mii ron 

          65.02.10 Invatamant cheltuieli de personal      +7403,42 mii ron

 

           65.02 Donatii si sponsorizari                            +10,21 mii ron

din care:

          65.02.59 Invatamant burse                                  +0,50 mii ron

          65.02.20 Invatamant cheltuieli materiale          +8,56 mii ron

          65.02.71 Invatamant cheltuieli de capital          +0,45 mii ron

          65.02.57 Invatamant asistenta sociala               +0,7 mii ron

     

Art.2 :  Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi, Directiei de Investitii si Directiei Economice si Finante Publice Locale, pentru ducere la indeplinire.

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Sorin - Avram Iacoban                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.208

din 28 iunie 2006