Hotărârea nr. 205/2006

HOTĂRÂRE privind inchirierea prin licitaţie publică a unor locaţii situate în incinta Parcului Copou pentru desfaşurarea activitaţii de cafenea literară

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind inchirierea prin licitaţie publică a  unor locaţii situate în incinta

Parcului Copou, pentru  desfaşurarea activitaţii de cafenea literară

 

          Consiliul Local Municipal Iasi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

          Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2 lit. g)  al  Legii nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală ;

          Având în vedere prevederile art. 14, 15 si 16 din Legea nr. 213 /1998 privind  proprietatea publică  şi regimul juridic al acesteia ; 

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de  Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat nr46196/19.06.2006 ;

Având în vedere solicitarea  nr. 29432 / 17.04.2006 a Casei de Cultura a Municipiului Iaşi “ Mihai Ursachi “ ;

Având în vedere amendamentul propus în cadrul şedinţei ordinare din data de 28 iunie 2006;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          In temeiul art. 46 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.  1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unor locaţii  situate în incinta Parcului Copou , în vederea desfaşurării activităţii de cafenea literară:

-         terasa circulabilă situată pe acoperişul clădirii  Casei de Cultură  a Municipiului Iaşi      “ Mihai Ursachi “, cu o suprafaţă de 130 mp ;

-         terasa situată în spatele clădirii, având o suprafaţă de 300 mp ;

-         spaţiu ( bucătărie )  - 10 mp ;

Art. 2  Preţul de pornire la licitaţie va fi de 52.000 lei / mp pentru terasa şi de 130.000 lei / mp pentru spaţiu, conform HCL 443 / 5.12.2005.

Art. 3  Beneficiarul închirierii va avea obligaţia achitării utilităţilor consumate.

Art. 4 Din sumele încasate în urma închirierii spaţiilor enumerate mai sus, Casa de Cultură va încasa o cota de 50 %, restul urmând a fi virată în bugetul local.

Art. 5 Se împuterniceşte primarul municipiului Iaşi să semneze contractul de închiriere  pentru aceste locaţii.

          Art. 6  Prezenta hotărâre va fi  dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Sorin - Avram Iacoban                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.205

din 28 iunie 2006