Hotărârea nr. 203/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei de 3.000 euro a Consiliului Local al Municipiului Iaşi la implementarea proiectului "Sistem integrat de servicii de asistenţă şi recuperare pentru vârstnici marginalizaţi - Iaşi" contract de finanţare Phare nr.2003/005-551.01.05/05/47

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuţiei de 3.000 euro a Consiliului Local al Municipiului Iaşi la implementarea proiectului “Sistem integrat de servicii de asistenţă şi recuperare pentru vârstnici marginalizaţi - Iaşi” contract de finanţare Phare nr.2003/005-551.01.05/05/47

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

          Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcţia de Asistenţă Comunitară;

          Având în vedere iniţiativa partenerilor Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, Consiliul Municipal Iaşi - Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi şi Centrul Medical Providenţa al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei la realizarea proiectului;

          Având în vedere declaraţiile de parteneriat semnate şi care sunt parte integrantă a proiectului şi a contractului de finanţare nr.2003/005-551.01.05/05/47;

          Având în vedere delcaraţiile de parteneriat semnate şi care sunt parte integrantă a proiectului şi a contractului de finanţare nr.2003/005-551.01.05/05/47;

          Având în vedere necesităţile persoanelor vârstnice, prin acest proiect social cu finanţare din fonduri PHARE;

          In baza Legii nr.17/2000 privind asistenţa persoanelor vârstnice şi O.G.nr.68/2003 privind serviciile sociale;

          Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          In temeiul art.38 lit.x şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se aprobă parteneriatul Consiliului Local al Municipiului Iaşi prin Direcţia de Asistenţă Comunitară, în cadrul proiectului Phare 2003/005-551.01.05/05/47 “Sistem integrat de servicii de asistenţă şi recuperare pentru vârstnici marginalizaţi - Iaşi”.

          Art.2 Se aprobă confinanţarea proiectului cu 3.000 euro din bugetul Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi virarea sumei în contul bancar al proiectului, titular Fundaţia Solidaritate şi Speranţă.

          Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi şi Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Comunitară să semneze toate documentele necesare derulării în parteneriat a proiectului.

          Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi.

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETAR,

cons.Sorin - Avram Iacoban                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.203

din 28 iunie 2006