Hotărârea nr. 2/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor valabile începând cu data de 1.01.2006

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor, valabile începând cu data de 1.01.2006

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor;

Având în vedere prevederile H.C.L.nr.572/2004 privind înfiinţarea Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor;

Având în vedere prevederile OUG nr.84/2001 cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.520/2004 şi H.G.nr.2104/2004;

Având în vedere prevederile art.XVI alin.2 şi alin.4 din Legea nr.161/2003;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 alin.2 lit.e şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor, valabile începând cu data de 1.01.2006, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi pentru ducere la îndeplinire.

 

                                                                   CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Gerard Jităreanu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.2

din 31 ianuarie 2006