Hotărârea nr. 192/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 164 PARCELELE V1(6698/1/1) V1(7003/1) V6/2(6980/2/3/2) V6/1(6980/2/3/1) V4(6980/2) Cc1(6980/2/1) Vn1(6705/1/1) Vn(6705/1/2) Vn1(6705/1/3) Vn1(6709/1/1) Vn1(6709/1/2) Vn1(6709/1/3) Vn1(6709/1/4) Vn3(6713/1) A4(6797/3) A5(6797/2) V2(6755/1) V3(6773/3) A1(6799)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -

IASI ZONA BUCIUM, TARLAUA 164, PARCELELE V1(6698/1/1), V1(7003/1), V6/2(6980/2/3/2), V6/1(6980/2/3/1), V4(6980/2), Cc1(6980/2/1), Vn1(6705/1/1), Vn(6705/1/2), Vn1(6705/1/3), Vn1(6709/1/1), Vn1(6709/1/2), Vn1(6709/1/3), Vn1(6709/1/4), Vn3(6713/1), A4(6797/3), A5(6797/2), V2(6755/1), V3(6773/3), A1(6799)

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având in vedere cererea nr. 26621 din 08.04.2005 prin care Dimitriu Radu Costel, Nichitean Carmen si Vasile, Garlea Cristian, Nica Irinel si Mioara, Rogojanu Ioan, proprietarii terenulrilor din zona Bucium, tarlaua 164, parcelele V1(6698/1/1), V1(7003/1), V6/2(6980/2/3/2), V6/1(6980/2/3/1), V4(6980/2), Cc1(6980/2/1), Vn1(6705/1/1), Vn(6705/1/2), Vn1(6705/1/3), Vn1(6709/1/1), Vn1(6709/1/2), Vn1(6709/1/3), Vn1(6709/1/4), Vn3(6713/1), A4(6797/3), A5(6797/2), V2(6755/1), V3(6773/3), A1(6799) solicita avizarea Planului Urbanistic Zonal intocmit pentru introducerea in intravilanul municipiului Iasi a terenurilor pe care le detin;

Având in vedere Certificatele de Urbanism nr. 4240 din 08.12.2004, 2414 din 08.07.2004, 2689 din 26.07.2004; 

Având in vedere avizele obtinute: Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din  03.06.2005, avizul MApN nr.D 2536/2005, avizul MI nr.318167/ 19.07.2005,  avizul SRI nr.65152 din 08.07.2005, avizul SC E-ON SA nr. 10/19.04.2006, avizul RAJAC nr. 19763/27.09.2005, avizul SC DISTRIGAZ NORD nr.10888/14.07.2006, avizul Directiei de Telecomunicatii Iasi nr.234/2429 din 14.03.2006, avizul OCPI nr.26515/15.12.2005, avizul Comisiei pentru urmarirea stabilitatii versantilor alunecatori nr.34023 din 18.05.2005, avizul SANEPID nr. 11198/30.08.2004, avizul Agentiei de Protectie a Mediului 6078/2005, avizul Comisiei municipale de Circulatie nr.64095 din 05.10.2005, Nota de Constatare nr.1334/04.05.2004  a Sectiei Drumuri Nationale Iasi, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza”nr.500017-2 din 24.02.2005 si Avizul Unic nr.7/PUZ/2006;

Având in vedere prevederile legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având in vedere Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

In conformitate cu Hotararea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 
HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1.Se aproba Planul Urbanistic Zonal - zona Bucium, tarlaua 164   parcelele V1(6698/1/1), V1(7003/1), V6/2(6980/2/3/2), V6/1(6980/2/3/1), V4(6980/2), Cc1(6980/2/1), Vn1(6705/1/1), Vn(6705/1/2), Vn1(6705/1/3), Vn1(6709/1/1), Vn1(6709/1/2), Vn1(6709/1/3), Vn1(6709/1/4), Vn3(6713/1), A4(6797/3), A5(6797/2), V2(6755/1), V3(6773/3), A1(6799). Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 96.965,5mp.       (Anexa 5)

ART.2.Se aproba introducerea in intravilanul municipiului Iasi a terenului aflat in zona Bucium, tarlaua 164, parcelele V1(6698/1/1), V1(7003/1), V6/2(6980/2/3/2), V6/1(6980/2/3/1), V4(6980/2), Cc1(6980/2/1), Vn1(6705/1/1), Vn(6705/1/2), Vn1(6705/1/3), Vn1(6709/1/1), Vn1(6709/1/2), Vn1(6709/1/3), Vn1(6709/1/4), Vn3(6713/1), A4(6797/3), A5(6797/2), V2(6755/1), V3(6773/3), A1(6799).

ART.3.Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentatie de Urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

ART.4.Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

cons.Sorin - Avram Iacoban                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.192

din 28 iunie 2006