Hotărârea nr. 189/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI CVARTAL 132 PARCELELE 4693/1 SI 4693/3 intocmit in vederea construirii unui sediu de firma hale de productie pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, CVARTAL 132, PARCELELE 4693/1 SI 4693/3

intocmit in vederea construirii unui sediu de firma, hale de productie  pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având in vedere Certificatul de Urbanism nr. 242 din 15.02.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

Având in vedere cererea nr. 27726 din 07.04.2006 prin care SC TEONA ROM COMPANY SRL solicita avizarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, cvartal 132, parcelele 4693/1, 4693/3 ;

Având in vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 11.04.2006

Având in vedere Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi - nr.41/PUD/2006 inaintat Primariei municipiului Iasi.

Având in vedere Nota de Fundamentare intocmita de Serviciul de Arhitectura si Urbanism;

Având in vedere prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

Având in vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotararea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In conformitate cu Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, CVARTAL 132, PARCELELE 4693/1 SI 4693/3 intocmit in vederea construirii unui sediu de firma, hale de productie pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica. Suprafata terenului studiat prin PUD este de  4300mp.(Anexa 5)

ART.2.  Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in  Iasi cvartal 132 parcelele 4693/1 si 4693/3.

ART.3   Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.4   Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

cons.Sorin - Avram Iacoban                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.189

din 28 iunie 2006