Hotărârea nr. 187/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MR. EREMIA POPESCU NR.35 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA MR. EREMIA POPESCU NR.35

intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi ;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având in vedere Certificatul de Urbanism nr. 4709 din 13.12.2005 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

Având in vedere cererea prin care doamna Antoche Vasiliu Caterin-Nicoleta solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Mr. Eremia Popescu nr.35;

Având in vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 10.02.2006

Având in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa Canal Iasi nr. 1505 din 26.01.2006 , avizul SC DISTRIGAZ NORD SA TG. MURES nr. 115 din 25.01.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr. 234/662/65 din 24.01.2006, avizul SC E-ON SA nr.37/26.01.2006, avizul S.C. CET S.A. nr.1760 din 02.02.2006,  avizul privind Protectia civila nr.6405/14.04.2000, avizul Directiei De Sanatate Publica nr.1048 din 23.01.2006, avizul Comisiei pentru urmarirea stabilirii versantilor alunecatori nr. 29972 din 26.04.2006, avizul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi nr.2619/2006, avizul Directiei pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national Iasi nr.224/20.03.2006 si Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 29/PUD/2006.

Având in vedere nota de fundamentare intocmita de Serviciul de Arhitectura si Urbanism;

Având in vedere prevederile Legii 50/1991 modificată şi completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

Având in vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărarea de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In conformitate cu Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA MR. EREMIA POPESCU NR.35 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica. Suprafata terenului studiat prin PUD este de  231,30mp.(Anexa 5)

ART.2.  Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in  Iasi strada Mr. Eremia Popescu nr.35.

ART.3   Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.4   Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

cons.Sorin - Avram Iacoban                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.187

din 28 iunie 2006