Hotărârea nr. 186/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 136 PARCELELE 7/1(4844/1/1/1) 1/6/2(4849/1/2/6/2) 6/2(4846/1/2) 6/1(4846/1/1) 7/2(4844/1/1/2) 1/6/1(4849/1/2/6/1) 1/5/2(4849/1/2/5/2) 1/5/1(4849/1/2/5/1)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -

IASI ZONA BUCIUM, TARLAUA 136, PARCELELE 7/1(4844/1/1/1), 1/6/2(4849/1/2/6/2), 6/2(4846/1/2), 6/1(4846/1/1), 7/2(4844/1/1/2), 1/6/1(4849/1/2/6/1), 1/5/2(4849/1/2/5/2), 1/5/1(4849/1/2/5/1)

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având in vedere cererea nr. 84932 din 09.11.2005 prin care Dumbrava Florin, Dumbrava Viorel, Condrea Gheorghe si Hutanu Aurel, proprietarii terenurilor din zona Bucium, tarlaua 135, parcelele 7/1(4844/1/1/1), 1/6/2(4849/1/2/6/2), 6/2(4846/1/2), 6/1(4846/1/1), 7/2(4844/1/1/2), 1/6/1(4849/1/2/6/1), 1/5/2(4849/1/2/5/2), 1/5/1(4849/1/2/5/1) solicita avizarea Planului Urbanistic Zonal intocmit pentru extinderea intravilanului municipiului Iasi si construirea unui cartier de locuinte pe terenurile pe care le detin.

Având in vedere Certificatul de Urbanism nr. 2650 din 06.07.2005

Având in vedere Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din  18.11. 2005 si Avizul Unic nr.5/PUZ/2006;

Având in vedere prevederile legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având in vedere Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic Zonal - zona Bucium, tarlaua 136, parcelele 7/1(4844/1/1/1), 1/6/2(4849/1/2/6/2), 6/2(4846/1/2), 6/1(4846/1/1), 7/2(4844/1/1/2), 1/6/1(4849/1/2/6/1), 1/5/2(4849/1/2/5/2), 1/5/1(4849/1/2/5/1). Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 3.870,00mp.       (Anexa 5)

ART.2         Se aproba introducerea in intravilanul municipiului Iasi a terenului aflat in zona Bucium, tarlaua tarlaua 136, parcelele 7/1(4844/1/1/1), 1/6/2(4849/1/2/6/2), 6/2(4846/1/2), 6/1(4846/1/1), 7/2(4844/1/1/2), 1/6/1(4849/1/2/6/1), 1/5/2(4849/1/2/5/2), 1/5/1(4849/1/2/5/1).

ART.3         Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentatie de Urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

ART.4         Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

cons.Sorin - Avram Iacoban                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.186

din 28 iunie 2006