Hotărârea nr. 180/2006

HOTĂRÂRE privind aproabarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 172 PARCELELE 1(7375/2/1) 1(7375/2/2) 1(7375/2/3) 1(7375/2/4) 1(7375/2/5)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aproabarea Planului Urbanistic Zonal -

IASI ZONA BUCIUM, TARLAUA 172, PARCELELE 1(7375/2/1), 1(7375/2/2), 1(7375/2/3), 1(7375/2/4), 1(7375/2/5)

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având in vedere cererea nr. 7300 din 26.01.2006 prin care Paun Teodor si Vasilica, Gavrila C, Gheorghiu Cristian si Elena, Ciobanu Aurica, Burlui V., Congregatia “ Surorile Providentei ″ solicita avizarea Planului Urbanistic Zonal intocmit pentru introducerea in intravilanul municipiului Iasi a terenurilor pe care le detin.

Având in vedere Certificatul de Urbanism nr. 3768 din 30.09.2005. 

Având in vedere avizele obtinute: Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 27.01.2006, avizul Comisiei pentru urmarirea versantilor alunecatori, avizul OCPI, avizul MApN nr.A- 207/13.01.2006, avizul MI nr.82594/17.01.2006, avizul SRI nr.71.337 din 13.01.2006, avizul PSI nr.600001-2 din 11.01.2006, avizul SC ELECTRICA MOLDOVA SA, avizul RAJAC nr. 887/16.01.2006, avizul Agentiei pentru protectia Mediului Iasi nr.601/2006, avizul SC DISTRIGAZ NORD nr.80/18.01.2006, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi nr. 115 din 10.01.2006,  avizul Directiei de Telecomunicatii Iasi nr.234/314 din 12.01.2006  si Avizul Unic nr.15/PUZ/2006;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Având in vedere prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având in vedere Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

In conformitate cu Hotararea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1.Se aproba Planul Urbanistic Zonal - zona Bucium, tarlaua 172   parcelele 1(7375/2/1), 1(7375/2/2), 1(7375/2/3), 1(7375/2/4), 1(7375/2/5). Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 5172,00mp.      (Anexa 5)

 

ART.2.Se aproba introducerea in intravilanul municipiului Iasi a terenului aflat in zona Bucium, tarlaua 172, parcelele 1(7375/2/1), 1(7375/2/2), 1(7375/2/3), 1(7375/2/4), 1(7375/2/5).

 

ART.3.Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentatie de Urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

 

ART.4.Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

                          CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR, 

 cons.Sorin - Avram Iacoban                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.180

din 28 iunie 2006