Hotărârea nr. 176/2006

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 9 70 mp situat în Iaşi - Şos Nicolina nr.133 la parterul blocului 968 şi concesionarea prin licitaţie publică a terenului respectiv pentru amenajare agenţie loto prin închidere portic.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 9,70 mp situat în Iaşi - Şos Nicolina nr.133, la parterul blocului 968, şi concesionarea prin licitaţie publică a terenului respectiv pentru amenajare agenţie loto, prin închidere portic.

 

Consiliul Local Municipal Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere cererea nr. 22840/23.03.2006, prin care se solicita concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 9,70 mp, situat în Şos. Nicolina nr.133, la parterul blocului 968, în vederea amenajării unei agenţii loto, prin închidere portic.

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 4938/27.12.2005, precum Avizul Temei PUD - Extindere spaţiu comercial prin concesionare teren în Şos. Nicolina nr.133, dat în şedinţa Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din data de 03.02.2006  ;

Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Cadastru;

Având în vedere prevederile Ordinul ministrului transportului, construcţiilor şi turismului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere art. 124 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

Având în vedere art. 31 din Legea nr. 18/1991, potrivit căruia „terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, oraşului sau al municipiului”;

Având în vedere art. 13-15 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

Având în vedere art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991;

Având în vedere art. 61, alin. 2 din Ordinul Ministerului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1943/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere art. 39 din Legea nr. 219/1998 privind regimul juridic al concesiunilor;

Având în vedere art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Localo Municipal Iaşi;

În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001,  privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă 9,70 mp situat în Iaşi, - Şos Nicolina nr.133, la parterul blocului 968, cu o valoare de 2.038 RON.

Art. 2 -  Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel încât valoarea unitară a terenului situat în Iaşi - Şos Nicolina, nr. 133, la parterul blocului 968, este de 60 Euro/mp sau 210 RON/mp, sau 582 Euro respectiv 2.038 RON pentru suprafaţa totală de 9,70 mp.

          Art. 3 - Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 9,70 mp situat în Iaşi - Şos Nicolina, nr. 133, la parterul blocului 968, proprietatea municipiului Iaşi,  pentru amenajare agenţie loto, prin închidere portic.

Art. 4 - Preţul de pornire la licitaţie este o redevenţa valorică de 116,4 Euro/an.

Art. 5 -  Durata concesionării va fi de 10 ani.

Art. 6 - Se aprobă caietul de sarcini privind organizarea unei licitaţii publice asupra terenului în suprafaţă de 9,70 mp situat în Iaşi, Şos Nicolina nr.133, la parterul blocului 968, proprietatea municipiului Iaşi,  pentru amenajare agenţie loto, prin închidere portic.

 Art.7 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art. 35, lit. b din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art. 8 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

 Art. 9 - În termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art. 39 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor.

Art. 10 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie contractul de concesiune.

Art. 11 - Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Iacoban Avram - Sorin                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.176

din 5 iunie 2006