Hotărârea nr. 175/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PERJU NR.10 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA PERJU NR.10

întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren

aflat în proprietate privată persoană fizică

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere cererea nr. 34051 din 15.04.2004 prin care domnul Haraga Giany Puiu înaintează spre aprobare Documentaţia PUD - Strada Perju nr.10.

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 1080/29.03.2006 ;

Având în vedere Notă de fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 16.04.2004 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.3/PUD/2006.

Având în vedere prevederile Legii 50/1991 reactualizată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

 

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA PERJU NR.10  întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 120,00mp.(Anexa 5)

ART.2   Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  strada Perju nr.10.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4  Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Iacoban Avram - Sorin                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.175

din 5 iunie 2006