Hotărârea nr. 163/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate referitor la realizarea unor investiţii şi identificarea surselor de finanţare a acestora

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate referitor la realizarea unor investiţii şi identificarea surselor de finanţare a acestora

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere:

-                             prevederile O.U.G.nr.45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-                             Legea nr.313/2004 - Legea datoriei publice;

-                             Normele şi procedurile privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de către autorităţile administraţiei publice locale aprobate prin H.G.nr.158/2005;

-                             referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr.38.045/18.05.2006;

Având în vedere amendamentul propus de către domnul Cozmanciuc Mugurel - Corneliu privind completarea Studiului de oportunitate cu următoarele proiecte :

1.     Parcări (realizarea şi amenajarea de parcări în municipiul Iaşi);

2.     Dezvoltarea durabilă a zonei adiacente viitoarei şosele de centură (realizarea strategiei de dezvoltare economică, comercială, urbanistică, de mediu şi socială a zonei adiacente viitoarei şosele de centură a municipiului Iaşi);

3.     Dezvoltarea de noi zone urbane în municipiul Iaşi şi în imediata vecinătate a acestuia;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-                             Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

-                             Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

In temeiul art.46, al.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă “Studiul de oportunitate” din anexa nr.1, referitor la realizarea unor investiţii şi identificarea surselor de finanţare a acestora, investiţii necesare pentru dezvoltarea economico - socială a municipiului Iaşi.

Art.2 Contractele de finanţare şi indicatorii tehnico - economici pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte vor fi supuse aprobării Consiliului Local Iaşi.

Art.3 Lista obiectivelor cuprinse în “Studiul de oportunitate” poate fi modificată şi/sau completată, în funcţie de oportunităţile viitoare şi/sau de atragerea unor surse alternative de finanţare.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Iacoban Avram - Sorin                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.163

din 5 iunie 2006