Hotărârea nr. 161/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- IAŞI ŞOSEAUA PĂCURARI NR.192 întocmit în vederea construirii unui imobil cu locuinţe şi spaţii comerciale D-P-10-12 etaje pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice şi teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- IAŞI, ŞOSEAUA PĂCURARI NR.192

întocmit în vederea construirii unui imobil cu locuinţe şi spaţii comerciale D-P-10-12 etaje pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice şi teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 4336 din 10.11.2005 eliberat de Primaria municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr. 95533 din 15.12.2005 prin care domnul Alexandru I.Vasiliu şi domnul Corneanu Dacian Corneliu solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, Şos. PĂCURARI NR.192;

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - şedinta din 17.01.2006 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.25/PUD/2006.

Având în vedere nota de fundamentare  întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

Având în vedere prevederile legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisia de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi,

In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1.Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, Şos. PACURARI NR.192 intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinţe şi spatii comerciale D-P-10-12 etaje pe teren aflat in proprietate privată persoane fizice şi teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi. Suprafata terenului studiat prin PUD este de  530,31mp. Terenul aflat in proprietatea beneficiarului are suprafaţa de 436,51mp, iar terenul adiacent aflat în proprietatea municipiului Iaşi are suprafaţa de 93,80mp.(Anexa 5)

ART.2. Prezenta hotărâre este opozabilă dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  Iaşi şoseaua Păcurari nr.192.

RT.3.   Concesionarea terenului cu suprafaţa de 93,80 mp va face obiectul altei hotărâri a Consiliului Local municipal Iaşi.

ART.4. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire pâna la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.5. Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ

        cons.Ionel Corneliu Oancea                                                               SECRETAR,

                                                                                                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

Nr. 161

din 22 mai 2006