Hotărârea nr. 160/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei pentru achiziţia unui Sistem Informatic Integrat şi a comisiei/juriului pentru evaluarea soluţiilor ofertate

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei pentru achiziţia unui Sistem Informatic Integrat

şi a comisiei/juriului pentru evaluarea soluţiilor ofertate

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi,

Având în iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 86/20.03.2006 privind aprobarea implementării în cadrul Primăriei municipiului Iaşi a Sistemului Informatic Integrat;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 461/2001 privind aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1007/2001 privind aprobarea Strategiei de Informatizare a Administraţiei Publice,

Având în vedere referatul de specialitate înaintat de Serviciile Informatizare şi Asigurarea Calităţii;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia Economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

In temeiul art. 46 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă Documentaţia pentru achiziţia unui Sistem Informatic Integrat pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul Primăriei municipiului Iaşi, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă componenţa comisiei/juriului pentru evaluarea soluţiilor ofertate, după cum urmează:

Preşedinte comisie/juriu: Tiberiu Brăilean - Consilier Local      

Membrii:          - Camelia Gavrilă - Consilier Local

                        - Cătălin Ivan - Consilier Local

- Prof. dr. Marin Fotache - UAIC, Catedra de Informatică Economică

                        - Lector Cătălin Strimbei - UAIC, Catedra de Informatică Economică

                        - Cristina Nucuţă - Şef Serviciu Informatizare

                        - Ioan Ciobanu - Sef Serviciu Asigurarea Calităţii

Membrii de rezervă: - Mihai Colibaba - Serviciul Informatizare

                                - Tereza Cernescu - Serviciul Informatizare

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMENAZĂ

 cons.Ionel Corneliu Oancea                                                      SECRETAR,

                                                                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

Nr.160                                                                                         

din 22 mai 2006