Hotărârea nr. 16/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA DR. CEHAC NR.17 intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri si cabinete medicale pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica si teren aflat in proprietatea publica a municipiului Iasi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA DR. CEHAC NR.17

intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri si cabinete medicale pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica si teren aflat in proprietatea publica a municipiului Iasi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

           Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere cererea nr. 83719 din 04.11.2005 prin care domnul Vascu Valentin Iulian solicita aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, dr. Cehac nr.17;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectura si Urbanism si Certificatul de Urbanism nr. 910 din 29.03.2004;

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 16.09.2005 si Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.107/PUD/2005.

Având în vedere prevederile Legii 50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-                      Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                      Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          In conformitate cu Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu  - IASI, STRADA DR. CEHAC NR.17 întocmit în vederea construirii unei clădiri de birouri şi cabinete medicale, pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică şi teren aflat în proprietatea publică a municipiului Iaşi. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 326,80mp din care terenul cu suprafaţa de 162 mp. se află în proprietate privată persoană fizică şi terenul cu suprafata de 164,80mp se află în proprietatea publică a municipiului Iaşi .(Anexa 5)

ART.2.  Concesionarea terenului cu suprafaţa de 164,80mp va face obiectul unei hotărâri ulterioare a Consiliului Local Municipal Iaşi.

ART.3.  Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in  strada Dr. Cehac nr.17.

ART.4         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.5   Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Gerard Jităreanu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

                                                  

 

 

 

 

Nr.16

din 31 ianuarie 2006