Hotărârea nr. 159/2006

HOTĂRÂRE privind acordarea către S.C. ROMTELECOM S.A. a dreptului de acces pe unele terenuri aflate în domeniul public al municipiului Iaşi în suprafaţă totală de 42 mp.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                               

HOTĂRÂRE

privind acordarea către S.C. ROMTELECOM S.A. a dreptului de acces pe unele terenuri aflate în domeniul public al municipiului Iaşi, în suprafaţă totală de 42 mp.

 

Consiliul Local Municipal Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere cererea nr. 3096/13.01.2006, prin care S.C. ROMTELECOM S.A. solicită acordarea dreptului de acces pe domeniul public în vederea instalării a 21 echipamente de telecomunicaţii pentru reţeaua telefonică ROMTELECOM în municipiul Iaşi;

Având în vedere Certificatele de Urbanism nr. 1598/2005, nr. 1431/2005, nr. 1411/2005, nr. 1402/2005, nr. 1403/2005, nr. 1441/2005, nr. 1442/2005, nr. 1412/2005, nr. 1445/2005, nr. 1432/2005, nr. 1443/2005, nr. 1499/2005, nr. 1424/2005, nr. 1405/2005, nr. 1437/2005, nr. 1425/2005, nr. 1436/2005, nr. 1438/2005;

Având în vedere H.G. nr. 1354/2001, act normativ publicat în M.O. nr. 326/16.05.2002, prin care s-a atestat domeniul public al municipiului Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Cadastru;

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei economico financiare a consiliului local municipal cât şi propunerea de numire a comisiei din plenul şedinţei,

Având în vedere prevederile art. 22-31 din O.U.G. nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor;

În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se acordă S.C. ROMTELECOM S.A. dreptul de acces pe terenurile, atestate în domeniul public al municipiului Iaşi, arătate în anexa la prezenta, în suprafaţă totală de 42 mp, conform planurilor anexate.

Art. 2 -  Se constituie Comisia de negociere a clauzelor contractului de acordare a dreptului de acces, ce urmează a fi încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ROMTELECOM S.A., - în următoarea componenţă:

1.Buşoi Aurel                           consilier municipal

2.Iacoban Sorin Avram            consilier municipal

3.Giosanu Sorina Marilena        consilier municipal

4.Anchidin Dumitru                  consilier municipal

5.Bojor Marius Daniel               consilier municipal

Art. 3 - În urma desfăşurării negocierii, forma definitivă a contractului de acordare a dreptului de acces va fi supusă aprobării prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

Art. 4 - Cheltuielile privind încheierea în formă autentică a contractului de acordare a dreptului de acces vor fi suportate integral de S.C. ROMTELECOM S.A..

Art. 5 - Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate, în vederea aducerii la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ

cons. Ionel Corneliu Oancea                                               SECRETAR

                                                                                cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 159

din 22 mai 2006

ANEXA la H.C.L 159 din 22 mai 2006

cuprinzând amplasamentele pentru care se solicită acordarea dreptului de acces

 

Nr. crt.

Adresa amplasament

Suprafaţă ocupată (mp)

Poziţia din domeniul public al municipiului Iaşi, atestat prin H.G. nr. 1354/2001

Zona de încadrare a amplasamentului

1

Aleea cu Cireşi

2

2698

C

2

Al. Sadoveanu, nr. 18

2

1130

A

3

Str. Valea Adâncă

2

2985

C

4

Şos. Bucium, nr. 80

2

2165

B

5

Şos. Bucium, nr. 80

2

2165

B

6

Str. Horia, nr. 1-3, bl. 1-2

2

1609

A

7

Str. Horia, nr. 1-3, bl. 1-2

2

1609

A

8

Calea Chişinăului, nr. 45

2

2801

B

9

Şos. Voineşti, nr. 13

2

2098

C

10

Bd. Independenţei, nr. 13, bl. A1-4

2

1581

A

11

Bd. Independenţei, nr. 24, bl. Y3

2

3172

A

12

Str. Hlincea, nr. 2, bl. 990

2

1394

B

13

Şos. Bucium, nr. 34A

2

2165

B

14

Str. Canta, nr. 60, bl. 480C

2

1104

B

15

Bd. Poitiers, nr. 29, bl. B6

2

2368

B

16

Str. Vasile Conta, Policlinica nr. 1

2

2761

A

17

Str. Vasile Conta, Policlinica nr. 1

2

2761

A

18

Str. Uzinei, nr. 48

2

3174

A

19

Str. Grigore Ghica Vodă

2

2727

A

20

Str. Uzinei

2

3157

A

21

Str. Uzinei

2

3157

A

 

TOTAL

42