Hotărârea nr. 157/2006

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare domnului Quinton Quayle Ambasadorul Marii Britanii în Romania

 MUNICIPIUL IAŞI                                                               

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare

domnului Quinton Quayle, Ambasadorul Marii Britanii în Romania

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere propunerea consilierilor municipali Bojor Marius Daniel, Anghel Ficu, Botez Radu, Buşoi Aurel, Gavrilă Camelia,

Avînd în vedere  nota de fundamentare întocmită de către Serviciul de Relaţii Internaţionale,

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice şi de disciplină, cât şi procesul verbal al comisiei social culturale învăţămînt culte,

Avînd în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Se aprobă acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Iaşi, domnului Quinton Quayle, Ambasadorul Marii Britanii în România.

Art. 2  Prezenta hotărîre va fi comunicată Serviciului de Relaţii Internaţionale  pentru aducere la îndeplinire.

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ

      cons. Ionel Corneliu Oancea                                                    SECRETAR

                                                                                       cons. jr. Lăcrămioara Vernica

Nr. 157

din 22 mai 2006