Hotărârea nr. 156/2006

HOTĂRÂRE privind convenţia dintre Consiliul Judetean Iaşi şi Consiliul Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE

privind convenţia  dintre Consiliul Judetean Iaşi şi Consiliul Local Municipal Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere OUG 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate;

Având în vedere OUG 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;

Având în vedere Hotărârea 457/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activitătii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 OUG 26/1997;

Având în vedere L343/2004 pentru modificarea şi completarea OUG 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanei cu handicap;

Având în vedere Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

Având în vedere adresa comună nr. 11245/29.12.2005 emisă de Consiliul Judeţean Iaşi şi nr. 23524/29.12.2005 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin care se comunică repartizarea din bugetul de stat a sumelor: de

111,08 mii ron contributie 25% pentru 77 persoane adulte cu handicap şi 1.179,25 mii ron contribuţie 25% pentru protecţia copiilor în număr 1090 ce beneficiază de prevederilor art. 5 din HG nr. 457/2000.

Având în vedere verificările efectuate de către DIRECŢIA LOCALĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR IAŞI ŞI DIRECŢIA JUDETEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR IAŞI prin care confirmaă că beneficiarii art. 5 din HG nr. 457/2000, Legii 343/2004, Legii 272/2004 au domiciliul pe raza Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 6817/25.01.2006 al Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia juridică şi de disciplină

-         Comisia economico-financiară

In temeiul art.46 din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă convenţia  între Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Municipal Iaşi, pe anul 2006, prin care Consiliul Municipal Iaşi se obligă ca din:

Ø      Sursa de venit 04.02.04 ,,Sume alocate de consiliul Judeţean din cotele defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale- să repartizeze suma de 1.290,33 mii ron la capitolul 56.02 ,,Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei”.

Art. 2.  Se imputerniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze convenţia  încheiată între Consiliul Local Municipal Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi;

Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată părţilor interesate pentru aducerea la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ                                                

 cons.Ionel Corneliu Oancea                                                     SECRETAR,

                                                                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.156

din 22 mai 2006