Hotărârea nr. 152/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2005 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2005

al  Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,                                                   

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statutate prin Legea 215/2001 a administraţiei publice locale , cu privire la drepturile stipulate de lege privind regiile autonome pe care le-a înfiinţat ;

Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr.82/ 1991 , modificată ,  actualizată şi republicată în M.O. 48/14.01.2005 şi ale O.M.F. 94/2001 ;

Având  în vedere raportul de specialitate privind Bilanţului contabil  pe anul  2005  al  Regiei  Autonome de Transport Public Iaşi   ;

Având  în vedere Raportul de audit financiar şi certificare a Bilanţului contabil pe anul 2005 al  Regiei Autonome de Transport Public Iaşi ;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

           În temeiul art.46 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale , actualizată  ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.1. Se aprobă Bilanţul contabil pe anul 2005 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi .

        Art.2. Direcţia economică a Primăriei Municipiului Iaşi şi Regia Autonomă de Transport Public Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre .

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ

 cons.Ionel Corneliu Oancea                                                               SECRETAR,

                                                                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.152

din 22 mai 2006