Hotărârea nr. 148/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIU LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

           Având în vedere prevederile art.53 din O.U.G.45/2003 privind Finanţele Publice Locale;

            Având în vedere prevederile O.G. 14/1998, cu privire la activităţile autofinanţate;

Având în vedere referatul de specialitate nr.37886/2006 al Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale Iaşi;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-          Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

-          Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

In temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli - buget local pe anul 2005, la venituri în sumă de 253.566.206 Ron şi la cheltuieli în sumă de 249.101.520 Ron, conform anexei 12 “Contul de execuţie a bugetului local la 31.12.2005” .

Art.2: Se aprobă contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli - a instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anul 2005, la venituri în sumă de 20.318.225 Ron şi la cheltuieli în sumă de 20.075.134 Ron, conform anexei 10a “Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii la 31.12.2005” .

Art.3: Se aprobă contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli - a instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2005, la venituri în sumă de 3.403.784 Ron şi la cheltuieli în sumă de 3.400.314 Ron, conform anexei 10b “Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la 31.12.2005” .

Art.4: Se aprobă contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli - evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2005, la venituri în sumă de 11.982.466 Ron şi la cheltuieli în suma de 359.369 Ron, conform anexei 32 “Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local la 30.12.2005” .

Art.5 : Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi şi Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, pentru ducere la îndeplinire.

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ

 cons.Ionel Corneliu Oancea                                                            SECRETAR,

                                                                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

Nr.148

din 22 mai 2006