Hotărârea nr. 141/2006

HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu alta destinaţie decit locuinţă situat în Iaşi Şos.Nicolina nr.57 bloc 978 A parter către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi în vederea amenajării Secţiei VI Poliţie

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea în  folosinţă gratuită a spaţiului cu alta destinaţie decit locuinţă situat în Iaşi, Şos.Nicolina nr.57, bloc 978 A, parter  către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi în vederea amenajării Secţiei VI Poliţie

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi,

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

            Avînd în vedere referatul nr.8187/08.05.2006 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat;

            Avînd în vedere solicitarea nr. 33901/04.05.2006 înaintată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice şi de disciplină,

Având în vedere raportul de avizare al comisiei economico financiare prin care se propune o perioadă de folosinţă a spaţiului de 5ani,

            In conformitate cu prevederile art. 38, art. 46 şi art. 126 din  Legea nr.215/2001,  privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE        :

 

Art.1 - Se aprobă atribuirea în folosinţa gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decit locuinţă, în suprafaţă totală de 255,02 mp, situat în Iaşi, Şos.Nicolina nr.57, bloc 978 A, parter  către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, pe o perioadă de 5 ani.

Art.2 - Prezenta hotărâre se va  comunica la D.A.P.P.P. şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi .

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

      cons. Ionel Corneliu Oancea                                                          SECRETAR

                                                                                                  cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 141

din 22 mai 2006