Hotărârea nr. 140/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie pentru închiriere a unor spaţii aflate în patrimoniul public al Municipiului Iaşi şi în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţămînt

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii la licitaţie pentru închiriere, a unor spaţii aflate în patrimoniul public al Municipiului Iaşi şi în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţămînt

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de I.S.J. Iaşi,

            Având în vedere prevederile art.166 din Legea învăţămîntului nr.84/1995 cu modificările şi completările ulterioare,

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art.14,

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi ,

            In conformitate cu art.46 şi 125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate, prin delegare de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Preţurile de pornire la licitaţie vor fi cele prevăzute prin hotărârile Consiliului Local, funcţie de zona şi grupa de activitate.

            Art.3. Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

 cons.Ionel Corneliu Oancea                                                     SECRETAR,

                                                                                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.140

din 22 mai 2006