Hotărârea nr. 138/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor privind activitatea de dezinfecţie dezinsecţie şi deratizare

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor privind activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare

 

            Consiliul local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

            Având în vedere H.C.L. 239/2002, privind înfiinţarea S.C. Salubris S.A.,

            Având în vedere Legea nr.326/2001 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de gospodărire comunală,

            Având în vedere O.G. nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor aprobată prin Legea nr.139/2002,

            Având în vedere H.G. 433/2004 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare,

            Având în vedere H.C.L. 421/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Iaşi,

            Având în vedere O.G nr.71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local aprobată prin legea nr.3/2003,

            Având în vedere faptul S.C. Salubris S.A. desfăşoară, în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Iaşi, aprobat prin H.C.L. 421/2004, activitatea de salubrizare, care cuprinde şi activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare.

            Având în vedere referatul de specialitate şi nota de fundamentare a S.C. Salubris S.A.

            Având în vedere faptul S.C. Salubris S.A. are ca unic acţionar Consiliul Local Iaşi,

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară

            In temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Aprobarea tarifelor practicate de către S.C. Salubris S.A. pentru activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, începînd cu data de  1.06.2006, conform anexei 1

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Societăţii Comerciale Salubris S.A.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

 cons.Ionel Corneliu Oancea                                                    SECRETAR,

                                                                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.138

din 22 mai 2006