Hotărârea nr. 133/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 7/1997 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi R.A.J.A.C. Iaşi.

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                                          

CONSILIUL LOCAL 

                                                                     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 7/1997, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi R.A.J.A.C. Iaşi.

 

            Consiliul Local Municipal Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

            Având în vedere cererea nr. 52431/18.07.2005, prin care R.A.J.A.C. Iaşi solicită rezilierea contractului de concesiune nr. 7/1997;

            Având în vedere Contractul de concesiune nr. 7/1997, având ca obiect concesionarea terenului în suprafaţă de 2.563 mp, situat în Iaşi, Zona Grădinari, conform planului de situaţie anexat;

 Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Cadastru;

Având în vedere prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere art. 1 alin. 2 din Legea nr. 219/1998 privind regimul juridic al concesiunilor;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei economico financiare a consiliului local municipal,

În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr. 7/1997, încheiat între Consiliul Local Municipal Iaşi şi R.A.J.A.C. Iaşi.

Art. 2 - Concesionarul - R.A.J.A.C. Iaşi va achita redevenţa valorică a concesiunii datorată până la data de 01.01.2006.

Art. 3 - Încetarea contractului de concesiune nu atrage nici o răspundere şi nici o obligaţie din partea concedentului - Consiliul Local al municipiului Iaşi

Art. 4 - Primarul municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ

             cons. Ionel Corneliu Oancea                                                    SECRETAR

                                                                                                  cons. Jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr. 133

din 22 mai 2006