Hotărârea nr. 128/2006

HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decît locuinţă situat în Iaşi str.Păcurari nr.29 către Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Asachi" Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LCOAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decît locuinţă situat în Iaşi, str.Păcurari nr.29 către Biblioteca Judeţeană “Gheorghe AsachiIaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

 

            Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

            Având în vedere nota de fundamentare nr.5511/24.03.2006 întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat,

            Având în vedere solicitarea nr.5414/23.03.2006 a Bibliotecii Judeţene Gheorghe Asachi Iaşi,

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

            Avînd în vedere propunerea din cadrul şedinţei ordinare privind durata de 10 ani de folosinţă a spaţiului,

            In temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţai publică lcoală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decît locuinţă situat în Iaşi, str.Păcurari nr.29, către Biblioteca Judeţeană “Gheorghe AsachiIaşi pentru perioada de 10 ani.

            Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată la D.A..P.P. şi Bibliotecii Judeţene “Gheorghe AsachiIaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ

 cons.Ionel Corneliu Oancea                                                              SECRETAR,

                                                                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.128

din 22 mai 2006