Hotărârea nr. 127/2006

HOTĂRÂRE privind evacuarea unor persoane juridice care ocupă fără forme legale spaţii cu altă destinaţie decît locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind evacuarea unor persoane juridice care ocupă fără forme legale spaţii cu altă destinaţie decît locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi ,

            Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

            Având în vedere nota de fundamentare nr.5405/23.03.2006 întocmită de  Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat,

            Având în vedere ajungerea la termen a contractului de comodat nr.14/19.02.2001 încheiat între Consiliul Local Iaşi şi Complexul Muzeal Naţional Moldova în baza H.C.L.  nr. 11/29.01.2001,

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

            In temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă evacuarea unor persoane juridice, prevăzute în anexa nr,1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, care ocupă fără forme legale spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă situate în Iaşi, str.Piaţa Unirii nr.12, spaţii aflate în  proprietatea privată a statului şi administrate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

            Art.2. Evacuarea se va efectua cu sprijinul  organelor de pază şi ordine aflate în subordinea Primăriei Municipiului Iaşi,

            Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P şi persoanelor interesate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ

 cons.Ionel Corneliu Oancea                                                                 SECRETAR,

                                                                                               cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.127

din 22 mai 2006