Hotărârea nr. 126/2006

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 7 75 mp situat în Iaşi - str. Arcu nr.21 precum şi concesionarea directă a acestui teren către soţii Grămadă Gherghe-Dan şi Grămadă Magdalena în vederea extinderii construcţiei existente

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 7,75 mp, situat în Iaşi - str. Arcu nr.21, precum şi concesionarea directă a acestui teren către soţii Grămadă Gherghe-Dan şi Grămadă Magdalena, în vederea extinderii construcţiei existente.

 

          Consiliul Local Municipal Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

          Având în vedere cererea nr. 14902/22.02.2006, prin care soţii Grămadă Gherghe-Dan şi Grămadă Magdalena solicită concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 7,75 mp, situat în Iaşi - str. Arcu nr.21, în vederea extinderii construcţiei existente;

          Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.3504/30.08.2005;

          Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, precum şi procesul verbal de negociere a redevenţei valorice a concesiunii nr.14902/04.04.2006;

          Având în vedere HCL 118/23.02.2004, prin care s-a aprobat concesionarea directă în vederea extinderii construcţiilor existente către cetăţenii care au cumpărat locuinţele în baza Legii nr. 112/1995 şi a Legii nr. 85/1992;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Cadastru;

Având în vedere H.G. nr.1354/2001, act normativ publicat în M.O. nr. 326/16.05.2002, prin care a fost atestat în domeniul public de interes local terenul solicitat spre concesionare (poziţia 493 - teren aferent imobilului din str. Arcu nr.21, în suprafaţă de 217,41 mp), precum şi evidenţa cadastrală aferentă municipiului Iaşi  - ediţia 1990 prin care terenul se identifică prin cvartal 12, parcela CC 364, teren aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Iaşi;    

          Având în vedere art. 13-15 şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

Având în vedere art. 61 şi 62 din Ordinul nr. 1943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere art. 39 din Legea nr.219/1998 privind regimul juridic al concesiunilor;

Având în vedere rapoartele de avizare intocmite de către

-         comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a consiliului local municipal

-         comisia economico financiară a consiliului local municipal

          Având în vedere prevederile art. 38 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

          În temeiul art. 46 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Iaşi al terenului în suprafaţă de 7,75 mp, situat în Iaşi - str. Arcu nr.21.

          Art. 2 - Se aprobă aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă 7,75 mp, situat în Iaşi - str. Arcu nr.21, către soţii Grămadă Gherghe-Dan şi Grămadă Magdalena, în vederea extinderii construcţiei existente.

          Art. 3 - Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului astfel încât valoarea unitară a terenului este de 180 Euro/mp sau 634,59 RON/mp, respectiv 1395 Euro sau 4918 RON pentru suprafaţa totală de 7,75 mp.

          Art. 4 - Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 147 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plăţii, conform procesului verbal de negociere a redevenţei nr. 14902/04.04.2006  

          Art. 5 - Durata concesiunii va fi de 10 ani.

          Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.35 aliniat b din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

          Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - În termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art. 39 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor.

          Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie contractul de concesiune.

          Art. 10 - Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ

cons. Ionel Corneliu Oancea                                                 SECRETAR

                                                                                     cons. Jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr. 126

din 22 mai 2006