Hotărârea nr. 121/2006

HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 37/30.05.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. MIVIAND S.R.L

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea contractului de concesiune nr. 37/30.05.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. MIVIAND S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Iaşi ;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere cererea nr. 20291/14.03.2006, prin care S.C. MIVIAND S.R.L. reprezentată prin domnul Bejan Victor, solicită modificarea contractului de concesiune nr. 37/30.05.2005, în sensul menţionării noii denumiri, precum şi a noului sediu social, conform încheierii nr. 1222/07.03.2006 a Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi;

Având în vedere Hotărârea nr. 161/11.04.2005 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere contractul de concesiune nr. 37/30.05.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. MIVIAND S.R.L.;

Având în vedere actul adiţional la statutul S.C. MIVIAND S.R.L. şi încheierea nr. 1222/07.03.2006 a Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Cadastru;

Având în vedere prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere art. 13-15 şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

Având în vedere art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991;

Având în vedere art. 39 din Legea nr. 219/1998 privind regimul juridic al concesiunilor;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei economico financiare a consiliului local municipal,

În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea, prin act adiţional, a contractului de concesiune nr. 37/30.05.2005 în sensul menţionării modificărilor arătate în încheierea nr. 1222/07.03.2006 a Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, astfel că denumirea concesionarului va fi S.C. AUTOVIC S.R.L., iar sediul social al concesionarului va fi Iaşi, b-dul C.A. Rosetti, nr. 38 (colţ cu str. Timpului, nr. 2-4), jud. Iaşi .

Art. 2 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie actul adiţional la contractul de concesiune nr. 37/30.05.2005.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ

 cons. Ionel Corneliu Oancea                                                         SECRETAR

                                                                                             cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr. 121

din 22 mai 2006