Hotărârea nr. 12/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SEMANATORULUI NR.9 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale şi împrejmuirii terenului aflat în proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA SEMANATORULUI NR.9

întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale

şi împrejmuirii terenului aflat în proprietate privată persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi;

                Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere cererea nr. 75196 din 10.06.2005 prin care familia Birleanu Relu si Birleanu Gianina solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Semănătorului nr.9;

Având în vedere Nota de Fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectura şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr. 3085 din 03.08.2005;

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 10.07.2005 şi Avizul Unic al Consiliului Judetean Iaşi - nr.112/PUD/2005.

Având în vedere prevederile Legii 50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-                      Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                      Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In conformitate cu Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu  - IASI, STRADA SEMANATORULUI NR.9 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale şi împrejmuirii terenului aflat în proprietate privată persoane fizice. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 300,00mp.(Anexa 5)

ART.2.  Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  strada Semanatorului nr.9.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4   Primarul Municipiului Iasi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Gerard Jităreanu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.12

din 31 ianuarie 2006