Hotărârea nr. 119/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi str.Olteniei nr.9 în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Iaşi str.Olteniei nr.9 în vederea construirii unei locuinţe

pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi,

Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre,

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 3065 din 02.08.2005 eliberat de Primăria municipiului Iaşi;

Având in vedere cererea nr. 8066/2005 prin care familia Timofte Doru şi Timofte Catalina Paulina solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, strada Olteniei nr.9;

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 20.01.2006 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.24/PUD/2006.

Având în vedere nota de fundamentare  întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

Având în vedere prevederile legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a ConsiliuluI Local Municipal Iaşi,

In temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA OLTENIEI NR.9 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de  253,00 mp.(Anexa 5)

ART.2. Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  Iaşi Strada Olteniei nr.9.

ART.3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4. Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ

 cons.Ionel Corneliu Oancea                                                            SECRETAR,

                                                                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.119

din 22 mai 2006