Hotărârea nr. 107/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA AEROPORTULUI TARLAUA 5 PARCELA 226/8/3 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAŞI, STRADA AEROPORTULUI, TARLAUA 5, PARCELA 226/8/3

întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere cererea nr. 78291 din 18.10.2005 prin care doamna Savin Mariana solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, strada Aeroportului tarlaua 5, parcela 226/8/3;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 2505 din 27.06.2005

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 21.10.2005 si Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iasi - nr.1/PUD/2006.

Având în vedere Nota de Fundamentare intocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

Având în vedere prevederile legii 50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi,

In temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu  - IAŞI, STRADA AEROPORTULUI TARLAUA 5 PARCELA 226/8/3, întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de  9551,00mp.(Anexa 5)

ART.2. Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  strada Aeroportului, tarlaua 5, parcela 226/8/3.

ART.3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4 . Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ

cons.Ionel Corneliu Oancea                                                                  SECRETAR,

                                                                                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.107

din 22 mai 2006