Hotărârea nr. 104/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA VASILE URECHIA NR.31 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat in proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAŞI, STRADA VASILE URECHIA NR.31

întocmit în vederea construirii unei locuinţe

pe teren aflat in proprietate privată persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere cererea nr. 92792 din 05.12.2005 prin care doamna Gireadă Rodica solicită aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, strada Vasile Urechia nr.31;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr. 5688 din 12.07.2005;

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - şedinta din 28.10.2005 si Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.123/PUD/2005.

Având în vedere prevederile legii 50/1991 reactualizate privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi,

In temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu  - IAŞI, STRADA VASILE URECHIA NR.31 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 452,26mp.(Anexa 5)

ART.2 Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  strada Vasile Urechia nr.31.

ART.3 Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism si nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,

     cons.Ionel Corneliu Oancea                                                              SECRETAR,

                                                                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.104

din 22 mai 2006