Hotărârea nr. 103/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA SPLAI BAHLUI NR.21-23-25 întocmit în vederea construirii unui service auto şi imprejmuire teren aflat in proprietate privată persoană juridică şi teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAŞI, STRADA SPLAI BAHLUI NR.21-23-25

întocmit în vederea construirii unui service auto şi imprejmuire teren

aflat in proprietate privată persoană juridică şi teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere cererea nr. 47644/30.06.2005 prin care SC EUROTECH SRL înaintează spre aprobare Documentaţia PUD - Strada Splai Bahlui nr.21-23.

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 1779/12.05.2005 ;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism ;

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 22.07.2005 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.116/PUD/2005.

Având în vedere prevederile legii 50/1991 reactualizată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi,

In temeiul art.46 din Lega nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

ART.1.Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA SPLAI BAHLUI NR.21-23-25  întocmit în vederea construirii unui service auto şi imprejmuire teren aflat în proprietate privată persoană juridică şi teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 932,10mp.                                                                                                    (Anexa 5)

ART.2 . Prezenta hotărâre este opozabilă dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  strada Splai Bahlui nr.21-23-25.

ART.3.Concesionarea terenului cu suprafaţa de 182,33 mp va face obiectul altei hotărâri a Consiliului Local municipal Iaşi.

ART.4.  Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism si nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.5. Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,

      cons.Ionel  Corneliu Oancea                                                              SECRETAR,

                                                                                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

                                                                                  

Nr.103                                                                                                     

din 22 mai 2006