Hotărârea nr. 102/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR.1 BLOC C9 SCARA B PARTER intocmit in vederea modernizarii si extinderii unui spatiu comercial existent pe teren aflat in proprietatea privată a municipiului Iasi Consiliul Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAŞI, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR.1, BLOC C9, SCARA B, PARTER

intocmit in vederea modernizarii si extinderii unui spatiu comercial existent pe teren aflat in proprietatea privată a municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

 

Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având in vedere cererea nr. 59650 prin care S.C. NEW FORM S.R.L. solicită avizarea şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - bulevardul Tudor Vladimirescu nr.1, bl.C9, scara B, parter,

Având în vedere Nota de Fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectură si Urbanism,Certificatul de Urbanism nr. 751 din 16.03.2004;

Avînd in vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 30.09.2004 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.109/PUD/2004.

In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.226/2005 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 108,50mp situat în Iaşi-Bd.T.Vladimirescu nr.1, bloc C9, sc.B, parter şi concesionarea directă către SC NEW FORM SRL, în vederea extinderii spaţiului existent ;

Având în vedere prevederile legii 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi,

In temeiul art.46 din Legea  nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu  - IAŞI BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR.1, BLOC C9, SCARA B, PARTER întocmit în vederea modernizării şi extinderii spaţiului comercial existent pe teren aflat în proprietatea privată a municipiului Iaşi         . Suprafaţa terenului concesionat, propus pentru extinderea spaţiului comercial este de 108,50mp. (Anexa  5 )

ART.2  Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism si nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.3  Prezenta hotărâre este opozabilă dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra spaţiului comercial situat la parterul bl.C9, sc.B din bulevardul Tudor Vladimirescu nr.1.

ART.4. Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

       cons.Ionel  Corneliu Oancea                                                          SECRETAR,

Nr.102                                                                                                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

din 22 mai 2006