Hotărârea nr. 10/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI - ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR.28A

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -

           IASI - ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR.28A

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere cererea nr.42378 din 10.06.2005 prin care Selaru Răzvan Mihail şi Paloşanu Dragoş  solicită avizarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru construirea unui ansamblu de locuinţe individuale pe terenul pe care il deţine în zona Copou, Aleea Mihail Sadoveanu nr.28A;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectura şi Urbanism şi Certificatul de Urbanism nr. 4487 din 23.12.2004 ; 

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 17.06.2005 şi Avizul Unic nr.22/PUZ/2005;

Având în vedere prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată, privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-                           Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                           Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In conformitate cu Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

 
HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Aleea Mihail Sadoveanu nr.28A.. Suprafaţa terenului studiat prin PUZ este de 10.987,00 mp.       (Anexa 5)

ART.2         Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentaţie de urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

ART.3         Primarul Municipiului Iasi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Gerard Jităreanu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.10

din 31 ianuarie 2006