Hotărârea nr. 549/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU SUCURSALA EXISTENTA PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA S.C.DISTRIGAZ NORD TG.MURES Amplasament: Iaşi strada Petru Movilă nr.7

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU SUCURSALA EXISTENTA PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA S.C.DISTRIGAZ NORD TG.MURES

Amplasament: Iaşi, strada Petru Movilă nr.7

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr.1469 din 10.05.2004;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 14.02.2003 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.107/PUD/2004;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea nr.453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism;

Având în vedere prevederile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU SUCURSALA EXISTENTA PE TEREN SITUAT IN IASI, STR.PETRU MOVILA NR.7, AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A S.C.DISTRIGAZ NORD TG.MURES. (ANEXA 11).

            Art.2 Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în str.Petru Movilă nr.7.

Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciul de Urbanism, Serviciul de Amenajare a teritoriului şi Cadastru Funciar, Serviciul de Gospodărie Comunală şi Serviciul de Investiţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Munteanu Vasile                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.549

din 22  noiembrie 2004