Hotărârea nr. 513/2004

HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Corpului B a Şcolii nr. 12 "Carol I" Iaşi

MUNICIPIULUI IAŞI             

CONSILIUL LOCAL                                                                      

 

 

 

 

                                                            HOTĂRÂRE

                      privind desfiinţarea Corpului B a Şcolii nr. 12 “Carol I” Iaşi

 

 

 

      Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

      Având în vedere referatul de specialitate nr.92996/3.11.2004 întocmit de Serviciul Investiţii Învăţământ din cadrul Direcţiei Tehnice;

       Având în vedere HCL nr. 140/2003 privind domeniul public al municipiului Iaşi;

       Având în vedere prevederile OG nr. 112/2000 privind reglementarea procedurilor de scoatere din funcţiune şi casare a activelor corporale din domeniul public;

       Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

       Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

-          Comisia social culturală, învăţământ, culte;

       În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale

 

 

                                                     HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în cel privat al municipiului Iaşi a Corpului B a Şcolii nr. 12 “Carol I” Iaşi.

Art. 2 - Se aprobă desfiinţarea Corpului B, definit la art. 1, în vederea reconstruirii pe acelaşi amplasament şi valorificării materialului rezultat din demolare.

Art. 3 - Prezenta Hotărâre va fi adusa la cunoştinţă compartimentelor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Munteanu Vasile                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.513

din 9 noiembrie 2004